Disclaimer

1. Begripsbepalingen
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
Kedin Lease: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kedin Consumenten lease B.V. en de eigenaar en of beheerder van de website; gebruik(en): alle denkbare handelingen; jij/je: de gebruiker (bezoeker) van de website.

2. Het gebruik van deze website
Door op deze website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer en verbind je je ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

3. Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden en/of verkregen.

4. Informatie en aansprakelijkheid
4.1.Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Kedin Lease niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.
4.2.Kedin Lease is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze gegevens en informatie dan wel de onmogelijkheid deze website te raadplegen. Indien gebruik wordt gemaakt van de informatie en gegevens op deze website vindt dat geheel voor eigen risico plaats.
4.3.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als financieel, fiscaal, juridisch of andersoortig professioneel advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.
4.4.Kedin Lease behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Kedin Lease is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

5. Privacy
Zie ons privacy statement voor meer informatie

6. Gerelateerde websites
6.1.Indien je via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Kedin Lease je erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Kedin Lease aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, dan wel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging daarvan in.
6.2.Kedin Lease staat niet garant voor de beschikbaarheid van voornoemde websites en/of gekoppelde bestanden waarnaar op deze website wordt verwezen en is ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik daarvan.

7. Computerstoringen
Kedin Lease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke bij jou ontstaan als gevolg van het bezoek en/of gebruik van de website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

8. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
8.1.Alle onderdelen van de huidige website, waaronder de lay-out, het concept, de tekst en afbeeldingen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Kedin Lease en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Door deze website te gebruiken verkrijg je geen enkel recht hierop.
8.2.Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook, het op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken van de website, en/of aan een derde ter beschikking stellen hiervan, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kedin Lease.
8.3.Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Kedin Lease te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kun je de inhoud van deze website of delen daarvan niet gebruiken.
8.4.Je mag de informatie die jou ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. Ieder ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan en maakt inbreuk op de intellectuele rechten van Kedin Lease.

9. De eigenaar
De eigenaar is Kedin Lease. Kedin Lease is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63946084.

10. Wijziging
Kedin Lease behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen en de wijzigingen onmiddellijk en zonder enige kennisgeving door te voeren. Kedin Lease adviseert je deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.